АсФУ / Дитяча філателія / Проект розвитку дитячої філателії

Фiлателiя для дiтей

Виставки

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ОВІДІОПОЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ АГРАРНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ

«ЮНІ ФІЛАТЕЛІСТИ»

 

1 рік навчання

 

смт. Овідіополь - 2014 

 

Автори:

Нестеренко Тетяна Михайлівна, викладач державного навчального закладу «Овідіопольське професійно-технічне аграрне училище»

(смт. Овідіополь Одеської області)

Рецензенти:

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Філателія – це колекціонування й вивчення знаків поштової оплати, до яких належать марки, етикетки, ярлики, різноманітні провізорії, поштові штемпелі (календарні й спеціальні погашення), штампи, а також конверти, поштові картки і листівки з цими знаками – надрукованими (так звані цілісні речі) або наклеєними (так звані цілі речі), інші види поштової документації.

Навчальна програма «Юні філателісти» реалізується в гуртку гуманітарного напряму позашкільної освіти і складена з урахуванням тісного зв’язку з навчальним предметами, що вивчаються учнями 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: історія, географія, краєзнавство, музичне мистецтво, художня культура, переважної більшості предметів.

Навчальна програма передбачає моделювання освітнього простору у навчальних групах основного (1 рік) рівня.

Мета програми: формування базових компетентостей особистості засобами здобуття життєвого досвіду, прийняття рішень та планування дій, розв’язання типових завдань, самоорганізація та самовиховання, розширення знань за рахунок власних досліджень та «відкриттів», можливості долучитися до процесу оцінювання, що стає основою формування критичного мислення та системного самоаналізу навчання та діяльності, залучення до творчого процесу.

Виходячи з рівня знань, необхідних для досконалого засвоєння навичок роботи з необхідними інструментами й матеріалами, у гуртку займаються діти віком від 12 до 17 років.

Кількісний склад навчальної групи – 12-15 вихованців.

Кількість годин: основного рівня – 144 год (4 години/тиждень).

Програма основного рівня передбачає ознайомлення дітей з 12 до 17 років, оволодіння початковими знаннями з історії філателії, правилами формування колекцій, з філателістичною термінологією, правилами зберігання марок, способами виготовлення поштових марок, іншими об’єктами філателістичного колекціонування, правилами підготовки колекції до виставок.

Обсяг відомостей із зазначеної тематики охоплює знання з філателії та опирається на методичну літературу. Теоретичний матеріал пов’язується з темами практичних робіт.

Основні завдання роботи полягають у формуванні таких компетентностей:

 • пізнавальної, спрямованої на опанування вихованцями (учнями, слухачами) знаннями з історії виникнення й розвитку філателії та колекціонування, історії друкування поштових марок, історії пошти;
 • практичної, спрямованої на практичне введення вихованців у філателії та колекціонування через залучення до конкретного виду діяльності; початкову допрофесійну підготовку, формування практичних умінь і навичок класифікації марок, конвертів, листівок; виокремлення поштових марок, конвертів, листівок у групи, види, класи;
 • творчої, спрямованої на формування стійкого інтересу до філателії, потреби у творчій самореалізації та в духовному самовдосконаленні; розвиток творчих здібностей та умінь, системного та логічного мислення, здатності проявляти творчу ініціативу, а також на здобуття, підвищення й збагачення у вихованців досвіду власної творчої діяльності на навичок спілкування, здатності людини генерувати ідеї, висувати гіпотези, здібності фантазувати, розвивати асоціативне мислення, здатності бачити протиріччя, переносити знання та вміння у нові ситуації, формувати незалежність суджень, критичного мислення;
 • комунікативної, спрямованої на досягнення високого рівня освіченості й вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного ставлення до себе та інших; виховання працелюбства, вміння самостійного пошуку вирішення проблем, здатності застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
 • соціальної, спрямованої на розвиток у вихованців естетичної трудової культури, моральних і духовних якостей особистості, громадської позиції, здатності до самореалізації; формування доброзичливості, толерантності, професійного самовизначення, поваги до праці й людей праці, громадянської поведінки, патріотизму, мовної культури.

 

Методами опрацювання навчального матеріалу є:

 • пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація наочного навчання, коментар, організація сприймання, стимулювання оцінної діяльності вихованців, спостереження);
 • репродуктивні (виконання дій за зразком, метод аналогії, метод порівняння (при цьому відбувається поєднання репродуктивності та творчої діяльності учнів));
 • частково – пошукові (дослідження сюжетів марок, конвертів, листівок, пошук інформації про героїв та події, яким вони присвячені, підготовка повідомлень);
 • дослідницький (пошук інформації для повідомлення, зразків для роботи, власні спостереження);
 • практичні (розв’язання учнями проблемних ситуацій, створення макетів марок, конвертів, листівок);
 • інноваційні (порівняльний аналіз, моделювання кінцевого очікуваного результату, метод проблемних та експериментальних ситуацій, колективна творча діяльність);
 • педагогічні технології (співробітництво, створення ситуації успіху, колективного творчого виховання).

 

Залежно від рівня навчання програма передбачає варіативність методів і форм навчання.

В основу програми покладені принципи: від простого до складного, від елементарного до складного, науковості, доступності; єдність виховання й навчання.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, організація виставок, презентація колекцій, виготовлення макетів марок, конвертів, листівок.

         Теми та розподіл годин навчально - тематичного плану вказано орієнтовно. За необхідності в установленому порядку керівник гуртка може внести зміни до кількості годин у межах кожного змістовного розділу. Враховуючи інтереси вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально – технічного забезпечення, керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять (залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних навичок), а також самостійно обирати один або кілька напрямів роботи гуртка, враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними планами.

 

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

 

Вступ

2

-

2

 

Розділ 1. Загальні знання

13

27

40

 

1.1. Історія поштової марки

2

2

4

 

1.2. Марка як об’єкт колекціонування

4

10

14

 

1.3. Класифікація поштових марок, колекцій

2

4

6

 

1.4. Філателістична література

2

6

8

 

1.5. Домашня лабораторія юного філателіста

2

4

6

 

1.6. Що треба знати колекціонеру початківцю

1

1

2

 

Розділ 2. Найпопулярніші теми для колекціонування

12

22

34

 

2.1. Історія

4

6

10

 

2.2. Людина і космос

2

4

6

 

2.3. Спорт. Олімпійські ігри

2

4

6

 

2.4. Культура

2

4

6

 

2.5. Флора і фауна

2

4

6

 

Розділ 3. Інші об’єкти філателістичного колекціонування

12

24

36

 

3.1. Конверти «Перший день»

1

3

4

 

3.2. Штемпелі, штампи, печатки, наліпки

1

3

4

 

3.3. Поштові конверти

1

3

4

 

3.4. Марковані картки

1

3

4

 

3.5. Спецпогашення

1

3

4

 

3.6. Картмаксимуми

1

1

2

 

3.7. Аерофілателія

1

1

2

 

3.8. Корабельна пошта. Залізнична пошта

1

1

2

 

3.9. Спеціальні галузі філателії

1

1

2

 

3.10. Міжнародний купон для відповіді

1

1

2

 

3.11. Власна марка та її роль у суспільстві

1

3

4

 

3.12. Філателістичні сувеніри

1

1

2

 

Розділ 4. Філателістичні виставки

7

25

30

 

4.1. Філателістичні виставки. Юнацька філателія

2

6

8

 

4.2. Підготовка колекції до виставки

1

3

4

 

4.3. Критерії оцінювання експонатів

2

2

4

 

4.4. Рідкісні марки світу

2

2

4

 

4.5. Практичні заняття. Демонстрування колекцій

-

10

10

 

Підсумкове заняття

2

 

2

 

РАЗОМ

 

 

144

 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

            Вступ (2 год.)

         Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Зовнішній вигляд вихованців. Дотримання правил техніки безпеки. Організаційні питання.

         Історія та перспективи розвитку поштової справи в Україні. Сучасна пошта.

         Розділ 1. Загальні знання (40 год.)

         1.1. Історія поштової марки (4 год.)

         Теоретична частина. Англія – батьківщина поштової марки. Роуленд Хілл – учитель, винахідник, реформатор.

Перша поштова марка.

Історія пошти незалежної української держави.

Історія виникнення колекціонування поштових марок.

Практична частина. Вивчення архівних та історичних довідок.

         1.2. Марка як об’єкт колекціонування (14 год.)

         Теоретична частина. Рисунок марки. Форма і формати. Папір. Водяні знаки. Клей. Способи друку. Високий, глибокий, плоский друк. Колір марки. Від малюнка – до марки. Розташування марок у листі. Блоки і малі листи.

         Види розподілу марок у листі. Лінійна, гребінчаста, рамкова зубцівка (перфорація). Розмір перфорації. Фігурна перфорація.

         Надруківка.

         Помилки та їх різновиди.

         Фальсифікація поштових марок. Заходи по запобіганню фальсифікації марок. Експертиза.

         Практична частина. Характеристика марки. Визначення способу друку. Визначення виду перфорації. Дослідження на предмет різновидів.

         1.3. Класифікація марок, колекцій (6 год.)

         Теоретична частина. Стандартні марки. Комеморативні марки. Фіскальні марки.

         Класифікація колекцій марок: хронологічні, тематичні, спеціальних галузей філателії, поштових штемпелів, штемпелів франкувальних машин.

         Практична частина. Формування вміння створювати хронологічні,тематичні колекції. Виконання вправ з класифікації марок.

         1.4. Філателістична література. Філателістична термінологія (8 год.)

         Теоретична частина. Каталоги поштових марок. Довідники. Журнали. Газети. «Поштовий вісник». Дослідження (монографії).

         Беззубцівки. Блок. Квартблок. Виставкові аркуші. Водяні знаки. Емісія. Погашення. Дефекти марок. Картмаксимум. Клеммташ. Клясер. Конверт першого дня. Купон. Манколист. Стандартний випуск. Зчіпка. Тарифи поштові. Текст марки. Тет-беш, куше. Франкування. Штемпелі: календарні, спеціальні, службові, страхові.

         Практична частина. Вивчення основних понять філателії. Робота з періодичними виданнями. Робота з каталогами.

         1.5. Домашня лабораторія юного філателіста (6 год.)

         Теоретична частина. Каталоги поштових марок. Пінцет. Лупа. Зубцемір. Альбоми (клясери). Ванночки та промокальний папір. Зберігання колекцій.

         Практична частина. Робота з каталогами поштових марок. Тренувальні вправи з відокремлення марок від конвертів.

         1.6. Що треба знати колекціонеру-початківцю (2 год.)

         Теоретична частина. Отримання і збереження достовірної інформації. Відновлення втраченої  інформації. Марка і її місце в колекції.

Папір. Клей. Штемпель. Чисті та погашені марки. Зубці марки.

Збереження марок.

         Практична частина. Робота з марками: визначення виду паперу, способу друку, наявності клею, цілісності клейової основи, стану зубців, загального стану марки чи іншого об’єкту колекціонування.

         Розділ 2. Найпопулярніші теми для колекціонування (34 год.)

         2.1. Історія (10 год.)

Теоретична частина. Історія України. Шевченкіана. Визначні події світової історії. Військова тематика. Видатні полководці. Історія розвитку техніки. Марки країн, що припинили своє існування.

Практична частина. Робота з каталогами, пошук необхідних марок. Пошук історичних даних. Вивчення історичних пам’яток.

         2.2. Людина і космос (6 год.)

Теоретична частина. Космічні апарати та космічні кораблі на марках. Марки, присвячені космонавтам. Україна і освоєння космосу.

Практична частина. Пошук інформації про освоєння космосу. Виконання вправ з класифікації марок даної тематики.

         2.3. Спорт. Олімпійські ігри (6 год.)

Теоретична частина. Виду спорту на марках. Історія Олімпійських ігор. Видатні спортсмени.

Практична частина. Підготовка повідомлень з історії Олімпійських ігор. Виготовлення макету марки спортивної тематики. Класифікація «спортивних» марок.

         2.4. Культура (6 год.)

Теоретична частина. Марки, присвячені літературним творам. Портрети письменників і поетів на марках. Живопис на марках. Марки, присвячені видатним ученим.

Практична частина. Виконання вправ з класифікації марок даної тематики. Проведення дослідження: культура рідного краю на марках.

         2.5. Флора і фауна (6 год.)

         Теоретична частина. Флора. Фауна. Проблема охорони і збереження навколишнього середовища.

         Практична частина. Виконання вправ з класифікації марок даної тематики. Проведення дослідження на теми: «Флора рідного краю на марках» і «Фауна рідного краю на марках».

         Розділ 3. Об’єкти філателістичного колекціонування (36 год.)

         3.1. Конверт першого дня (4 год.)

         Теоретична частина. Поняття конверта першого дня. Історія походження.  Класифікація. Види. Штемпелі. Вимоги до КПД.

         Практична частина. Класифікація конвертів та штемпелів. Виготовлення макета конверта першого дня.

         3.2. Штемпелі, штампи, печатки, спеціальні наліпки (4 год.)

         Теоретична частина. Штемпель: календарний, спеціальний, рекламний, анулювання. Поштові печатки. Наліпки реєстраційні.

Практична частина. Класифікація та штемпелів. Розробка проекту рекламного штемпеля.

         3.3. Поштові конверти (4 год.)

         Теоретична частина. Конверти марковані: з надрукованою стандартною та оригінальною маркою.

Немарковані конверти. Елементи систематизації конвертів.

         Практична робота. Класифікація конвертів. Виготовлення макета конверта, присвяченого рідному місту, селу.

         3.4. Марковані картки (4 год.)

         Теоретична частина. Типи маркованих карток. Стандартні поштові картки. Причини випуску  стандартних поштових карток. Зовнішній вигляд. Художнє маркування. Каталоги маркованих поштових карток.

         Практична робота. Визначення типів маркованих поштових карток. Характеристика маркованих поштових карток.

         3.5. Спеціальне погашення (4 год.)

Теоретична частина. Опис. Історія. Приклади спецпогашень.

Практична частина. Характеристика спец погашень, їх систематизація.

         3.6. Картмаксимум (4 год.)

         Теоретична частина. Елементи картмаксимуму. Розміри. Вимоги до оформлення.

         Практична частина. Характеристика картмаксимумів. Виготовлення картмаксимумів.

         3.7. Аерофілателія (2 год.)

         Теоретична частина. Авіапошта. Катапультна авіапошта. Гелікоптерна пошта. Ракетна пошта. Голубина пошта. Балонна пошта. Аеростатна пошта. Планерна пошта.

         Практична частина. Пошук історичної інформації про виникнення і застосування аерофілателії.

         3.8. Корабельна пошта. Залізнична пошта (2 год.)

         Теоретична частина. Корабельна (суднова, морська, пароплавна, водна) пошта. Історія регулярної корабельної пошти.

         Поштовий вагон, його типи. Залізнична філателія. Штемпель залізничної пошти.

         Практична частина. Пошук інформації про корабельну та залізничну пошту. Пошук колекційного матеріалу.

         3.9. Спеціальні галузі філателії (2 год.)

         Теоретична частина. Полярна пошта. Підводна пошта. Пневматична пошта. Поштові штемпелі (домаркового періоду, спеціальні, номерні). Штемпелі франкірувальних машин. Марки з фірмовими проколами. Листи домаркового періоду. Листи службової пошти. Листи польової пошти.

         Практична частина. Пошук інформації про спеціальні галузі філателії. Запис спогадів ветеранів Великої Вітчизняної війни про польову пошту.

         3.10. Міжнародний купон для відповіді (2 год.)

         Теоретична частина. Поняття міжнародного купона для відповіді. Призначення та застосування. Історія. Зміна дизайну. Сучасність. Порядок використання купона. Філателістичні аспекти.

         Практична частина. Виготовлення макету міжнародного купона для відповіді.

         3.11. Власна марка (2 год.)

         Теоретична частина. Власна марка як комерційний продукт та іміджевий подарунок. Персоніфікована власна поштова марка. Дизайн власної марки. Немарковані конверти до власної марки.

         Практична частина. Створення ескізу персоніфікованої власної поштової марки.

         3.12. Філателістичні сувеніри (2 год.)

         Теоретична частина. Поштові сувеніри, випущені поштовими адміністраціями.

Сувеніри, випущені не поштовими організаціями з використанням поштових марок і поштових штемпелів.

Сувеніри, випущені філателістичними організаціями з дозволу поштової влади з використанням поштових марок.

         Практична частина. Пошук інформації про філателістичні сувеніри. Створення проекту філателістичного сувеніру на тему історії рідного краю.

         Розділ 4. Філателістичні виставки (32 год.)

         4.1. Філателістичні виставки (8 год.)

Теоретична частина. Виставки як засіб продемонструвати свої знання та рівень колекціонування. Юнацька філателія.

         Практична частина. Складання плану колекції. Підбір і розміщення матеріалів таким чином, щоб підтверджувалася та ілюструвалася дослідницька концепція автора.

         4.2. Підготовка колекції до виставки (4 год.)

         Теоретична частина. Виставкові листи. Підписи до марок та конвертів. Анотація до тематичних колекцій.

         Практична частина. Приготування обладнання для виставок. Складання підписів до марок та конвертів. Оформлення титульного листа. Розміщення філателістичного матеріалу на виставкових листах. Складання анотації до тематичних колекцій. Нумерація виставкових листів. Виконання вправ з оформлення експонатів.

         4.3. Критерії оцінювання експонатів (4 год.)

         Теоретична частина. Оформлення і підписи. Стан експонатів та чіткість погашень. Рідкісність експонатів. Повнота колекції. Філателістичні знання експонента. Власні дослідження експонента.

         Практична частина. Виконання вправи: оцінювання власної колекції та колекцій товаришів.

         4.4. Рідкісні марки світу (4 год.)

         Теоретична частина. «Британська Гвіана». «Блакитний Маврикій». «Помаранчевий Маврикій». Інші рідкісні марки.

         Практична частина. Пошук інформації про рідкісні марки.

         4.5. Демонстрування колекцій (12 год.)

         Практична частина.

         Підсумкове заняття (2 год.)

         Підведення підсумків роботи.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

         Вихованці мають знати і розуміти:

 • основні правила техніки безпеки, вимоги до організації робочого місця;
 • історію поштової марки;
 • класифікацію поштових марок;
 • поняття про колекції поштових марок;
 • правила створення колекції поштових марок;
 • поняття про інші об’єкти філателістичних колекцій;
 • поняття про філателістичні виставки;
 • процес створення марок;
 • індекс поштового відділення;
 • структуру довідників, каталогів, умовні позначення.

 

         Вихованці мають набути досвід:

 • правильно організовувати робоче місце, дотримуватись правил техніки безпеки;
 • правильно розподіляти свій час;
 • користуватися довідковою літературою;
 • самостійно класифікувати марки;
 • самостійно характеризувати марку як об’єкт колекціонування;
 • правильно зберігати колекційний матеріал;
 • правильно зазначати адресу на конвертах та листівках;
 • здійснювати творчий аналіз об’єктів колекціонування;
 • володіти основами науково-дослідної роботи, створювати колекції.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

№ з/п

Найменування обладнання

Кількість

1

Альбоми (кляссери)

 

2

Пінцет

1

3

Лупа

1

4

Зубцемір

1

5

Лінійка

1

6

Ванночка, промокальний папір

1

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Большой филателистический словарь М. «Радио и связь», 1988.
 2. В. Мухін, В. Мороз, П.Дюков, В. Іванов, В. Юрій. Від гінця до Інтернету К.2002.
 3. Владинец Н.И. Филателия. М., «Связь», 1975.
 4. Кисин Б.М. Страна Филателия. М., «Связь», 1980.
 5. Кодекс професійної етики в галузі філателії для країн – членів ВПС. Філателія України, 2002, № 6, с. 8-9.
 6. Левитас И.Я. С марками в страну знаний. К., Реклама, 1987.
 7. Левитас И.Я., Басюк В.М. Все про марки. К., Реклама, 1975.
 8. Ліві Томас. Завдання філателістичної індустрії – прогресуючий рух уперед. Філателія України, 2004, № 5, с. 8-12.
 9. Ратникова Г.П. Нове у поштовій технології. Філателія України, 2004, № 5, с. 13-15.
 10. Сердечна Л. Філателія: захоплення для колекціонерів, бізнес для пошти. Філателія України, 2002, № 6, с. 10-13.
 11. Стрижевский Л.Ф., Чехов И.В. Визитная карточка страны. М., «Детская литература», 1990.
 12. Швидка Л. 20 років сучасним поштовим маркам України. Каталог. ХІІІ національна філателістична виставка УКРФІЛЕКСП-2012. Одеса, 2012.

 

РЕЦЕНЗІЯ

на навчальну програму з позашкільної освіти

гуманітарного напрямку «Юні філателісти»

         Представлена навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напрямку «Юні філателісти» спрямована на формування компетентностей особистості у процесі вивчення історії філателії, філателістичного матеріалу, архівних та історичних довідок, створення власних колекцій, виготовлення макетів марок та конвертів, дослідження філателістичного матеріалу та його класифікації.

         Програма складена з урахуванням вимог основних державних нормативних документів і містить необхідну суму знань, вмінь та навичок що розвивають у вихованців системне мислення, творчу активність, вміння бачити зв’язок філателії зі значною більшістю предметів шкільного курсу, а також розвивають художній смак.

         Цінність наданої програми полягає в тому, що аналогічної державної програми з позашкільної освіти на даному етапі не існує.

         Навчання за даною програмою сприятиме формуванню інтересу до пізнання світу, адже на марках відображено різні сторони буття, історія, мистецтво, народознавство, побут і т.д.. У програмі значна увага приділяється пошуку знань про історію нашого народу, що сприяє патріотичному вихованню підростаючого покоління. Спілкування з ровесниками розвиватиме комунікабельність дітей, надаватиме можливість самоствердження у різних сферах життєдіяльності, сприятиме максимальному розвитку їх здібностей та можливостей.

         Програма з позашкільної освіти гуманітарного напрямку «Юні філателісти» складена з урахуванням вікових особливостей учнів середнього і старшого шкільного віку. Програма розрахована на один рік (основний рівень). Освоєння програми відбувається протягом 144 годин на рік. Заняття проводяться двічі на тиждень (4 години на тиждень).

         У процесі організації навчально-виховної роботи застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так і елементи інноваційних технологій (проекти, створення ситуації успіху, колективна творчість).

         З урахуванням вище зазначеного, вважаю, дана навчальна програма може бути прийнята та рекомендована до використання у навчально-виховному процесі учбового та позашкільного закладу.

         Рецензент: