Ukrainian Philatelic Association / Our society / Statute

Charter

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

VIII З’ЇЗДОМ ГРОМАДСЬКОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА

АСОЦІАЦІЯ ФІЛАТЕЛІСТІВ УКРАЇНИ"

Протокол № 1 від 20.12.2016 р.

 

 

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ

ФІЛАТЕЛІСТІВ УКРАЇНИ"

(нова редакція)

КИЇВ

2016

ЗМІСТ

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Розділ ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АсФУ.

2.1. Мета та напрями діяльності АсФУ.

2.2. Основні завдання та повноваження АсФУ.

Розділ ІІІ. ЧЛЕНСТВО В АсФУ.

3.1.Загальні приписи.

3.2.Умови та порядок прийняття в члени АсФУ.

3.3.Права членів АсФУ.

3.4.Обов’язки членів АсФУ.

3.5.Умови та порядок припинення членства в АсФУ.

3.6.Прихильники АсФУ.

Розділ ІV. СТРУКТУРА АсФУ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АсФУ.

4.1. Структура АсФУ.

4.2. Керівні органи АсФУ.

4.3.  З’їзд АсФУ.

4.4. Правління АсФУ.

4.5.Голова АсФУ.

4.6. Заступники голови АсФУ.

4.7.  Контрольний орган АсФУ.

4.8. Постійні комісії та інші утворення АсФУ.

4.9. Порядок звітування керівних органів АсФУ перед її членами.

4.10. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів АсФУ та розгляду скарг.

4.11.Порядок утворення і діяльності, повноваження відокремлених підрозділів (місцевих товариств) АсФУ. Органи управління та посадові (службові) особи товариства АсФУ.

Розділ V. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АсФУ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.

Розділ VІ. МАЙНО, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АсФУ.

6.1.Загальні приписи.

6.2.Членські внески.

6.3.Облік та звітність АсФУ.

6.4.Порядок здійснення Асоціацією господарської та іншої комерційної діяльності.

Розділ VIІ. ПРИПИНЕННЯ АсФУ ТА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ АсФУ.

7.1.Припинення АсФУ. Виділ з Асоціації іншої юридичної особи.

7.2.Припинення відокремленого підрозділу АсФУ. Виділ із відокремленого підрозділу АсФУ іншої юридичної особи.

7.3.Підсумкові приписи.

Розділ VIІI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АсФУ.

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФІЛАТЕЛІСТІВ УКРАЇНИ" (надалі в цьому Статуті – "АсФУ", "Асоціація") –є всеукраїнським громадським об’єднанням культурно-просвітницького та збирацького спрямування, створена згідно із законодавством України, що на добровільних засадах об’єднує збирачів (колекціонерів) та прихильників поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур.  

1.2. Асоціація діє на принципах добровільності самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.3. Асоціація є юридичною особою з моменту її реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про громадські об`єднання" може мати (відкривати та закривати) рахунки у банківських установах, відособлене майно, самостійний баланс, бланки, печатки, штампи, емблему, прапор, власну символіку, які затверждуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку. 

1.4. Асоціація в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими й підзаконними актами України, а також цим Статутом.

1.5.  АсФУ є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої поширюється на територію всієї України і яка має місцеві товариства у більшості областей України, Автономній Республіці Крим (надалі – АРК), містах Києві та Севастополі.

1.6. Асоціація має право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо).

1.7.  Найменування Асоціації:

1.7.1. Повне найменування АсФУ:

- українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФІЛАТЕЛІСТІВ УКРАЇНИ"; 

- англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION "UKRAINIAN ASSOCIATION OF PHILATELISTS OF UKRAINE".

1.7.2. Скорочене найменування Асоціації:

- українською мовою: АсФУ;

- англійською мовою: AsPU.

1.8. Місцезнаходження АсФУ є: Україна, 03142, місто Київ, вулиця В. Cтуса, 2, квартира 19.

1.9. Асоціація поширює свою діяльність на територію України, співпрацює з державними та громадськими об`єднаннями, установами, підприємствами, а також з міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземних держав для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.10. Асоціація має круглу печатку, штампи, символіку. Символіка Асоціації реєструється в установленому порядку. Асоціація може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

1.11. Асоціація є неприбутковою, недержавною та некомерційною, здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, як непідприємницька організація, основною метою якої не є отримання прибутку.

1.12. Асоціація визнає цілі та завдання міжнародного філателістичного руху, спрямовані на: розвиток філателії у всіх її спеціальних галузях, зміцнення дружніх зв`язків та співпраці між збирачами (колекціонерами); підтримування заходів з розвитку філателії; утвердження загальнолюдських цінностей як засад філателістичного руху; тісних взаємодій з Національним оператором поштового зв`язку.

Розділ ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АсФУ.

2.1. Мета та напрями діяльності АсФУ.

2.1.1. АсФУ створена та діє з метою:

 • (а) захисту та задоволення спільних законних колекційних інтересів своїх членів;
 • (б) поширення просвітницьким шляхом філателістичних знань та знань про філателію;
 • (в) сприяння збиранню та вивченню поштових та інших марок, документів, інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
 • (г) сприяння, згідно з чинним законодавством, формуванню тематичних планів видання поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток;
 • (ґ) сприяння високому мистецькому рівню державних знаків поштової оплати.

2.1.2. Напрямами діяльності АсФУ є:

 • (а) діяльність, що сприяє рішенню неполітичних суспільних задач з організовування та ведення філателістичного руху шляхом громадської просвіти та залучення окремих осіб та широких кіл громадськості до збирання (колекціонування) поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
 • (б) підтримка національного філателістичного руху через збирання для цього коштів шляхом громадської ініціативи;
 • (в) діяльність щодо:
  • захисту та задоволення інтересів збирачів і прихильників поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
  • захисту принципів та ідей всебічного використання філателії як засобу культурного, освітнього, духовного розвитку особистості та виду суспільно корисних дій;
  • організовування спілкування членів Асоціації та інших осіб з філателістичних та інших збирацьких питань;
 • (г) діяльність клубів колекціонерів (збирачів);
 • (д) надання належних до основної діяльності АсФУ культурно-просвітніх та філателістичних послуг членам та прихильникам Асоціації для суспільного споживання;
 • (е) експертна діяльність.

2.2. Основні завдання та повноваження АсФУ.

2.2.1. Основними завданнями АсФУ є:

 • (а) сприяння державі в утвердженні філателії як соціально-культурної цінності, у використанні філателії як засобу всебічного і гармонійного розвитку особистості, у посиленні культурного впливу філателії на формування національної свідомості та гідності, любові до Батьківщини, громадянськості;
 • (б) сприяння, згідно з чинним законодавством, формуванню тематичних планів видання поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток;
 • (в) сприяння, згідно з чинним законодавством, виданню поштових марок, блоків, маркованих конвертів і карток з врахуванням найбільш повного задоволення потреб філателістів;
 • (г) розширення та підтримання філателістичного руху в Україні, утвердження засад демократичного управління національним філателістичним рухом;
 • (ґ) сприяння утвердженню міжнародного авторитету України як філателістичної держави;
 • (д) дотримання однакових засад у ставленні до всіх членів АсФУ, недопущення надання переваг одним членам АсФУ перед іншими;
 • (е) розвиток та вдосконалення системи готування та проведення філателістичних виставок різного рівня;
 • (є) розвиток системи оприлюднення і поширення знань про філателію, філателістичних знань і умінь, всебічної обізнаності суспільства, включаючи членів АсФУ, з національним філателістичним рухом та життям Асоціації;
 • (ж) запобігання занепаду національної історії пошти та її ресурсів;
 • (з) захист та задоволення спільних інтересів членів АсФУ, врегулювання спорів між ними;
 • (и) розроблення та забезпечення здійснення програм розвитку національної філателії;
 • (і) сприяння членам АсФУ у виконанні ними статутних завдань Асоціації, здійсненні ними своїх членських прав та виконанні членських обов’язків;
 • (ї) надання членам АсФУ, товариствам АсФУ методологічної допомоги з питань збирання, упорядкування, вивчення предметів колекціонування;
 • (й) ведення масової та культурно-просвітньої роботи шляхом організовування зустрічей, бесід, виставок тощо;
 • (к) видання філателістичної літератури, друкованих засобів масової інформації та розміщення і підтримання електронних засобів масової інформації збирацького, включаючи філателістичне, спрямування;
 • (л) участь у проведенні громадських наукових філателістичних досліджень, сприяння філателістичному дослідництву;
 • (м) сприяння організовуванню та здійсненню експертизи поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
 • (н) участь у заходах міжнародних філателістичних організацій, розширення двосторонніх та багатосторонніх відносин з філателістичними організаціями інших держав;
 • (о) запобігання негативним явищам у філателії;
 • (п) проведення заходів, спрямованих на підготовку і підвищення кваліфікації філателістичних суддів (журорів), філателістичних експертів та інших фахівців у галузях філателії;
 • (р) сприяння діяльності в Україні об’єднань філателістичних торгівців (дилерів), філателістичних журналістів, видавців філателістичних каталогів, філателістичних публікаторів;
 • (с) поширення в Україні мережі об’єднань колекціонерів (збирачів).

Під клубами колекціонерів (збирачів) у цьому статуті розуміються товариства, клуби, гуртки, секції тощо Асоціації, що діють та/або діє згідно з законом та цим Статутом, а також постійні та такі, що діють час від часу, місця зустрічей, спілкування, проведення філателістичних заходів, задоволення інших збирацьких інтересів членів АсФУ та проведення іншої громадської діяльності в межах цього Статуту.   

2.2.2. Для здійснення мети і статутних завдань АсФУ має, зокрема, право:

 • (а) представляти та захищати свої законні інтереси, представляти, захищати та задовольняти законні інтереси своїх членів, представляти цих членів перед третіми особами;
 • (б) утворити постійно діючий третейський суд при АсФУ;
 • (в) проводити масові (зустрічі, бесіди, лекції, філателістичні виставки тощо) та інші філателістичні заходи;
 • (г) організаційно та матеріально підтримувати свої осередки та інші об’єднання громадян;
 • (ґ) згідно з законом бути засновником (учасником) інших юридичних осіб, включаючи підприємства, які необхідні для виконання статутних завдань;
 • (д) вносити пропозиції органам влади та місцевого самоврядування, національному операторові поштового зв’язку;
 • (е) засновувати засоби масової інформації, розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї, цілі, принципи;
 • (є) здійснювати у встановленому законодавством порядку господарську та іншу комерційну діяльність;
 • (ж) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;
 • (з) заохочувати членів АсФУ та накладати на них членські стягнення, присвоювати почесні звання, відзнаки, нагороди АсФУ та позбавляти їх, сприяти представленню членів АсФУ до державних нагород, заохочень та почесних звань;
 • (и) дозволяти використання та визначати порядок використання своєї назви та своїх символів іншим особам;
 • (і) здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та (міжнародними урядовими організаціями з дотримання законів України та міжнародних договорів України, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України.
 • (ї) реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими об`єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до Закону України "Про громадські об`єднання" громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом.
 • (й) користуватися іншими правами, передбаченими законами України.

2.2.3. АсФУ згідно з законодавством України є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності і має право здійснювати її види, що прямо не заборонені законодавством України, відповідають цьому Статутові. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, АсФУ, але не обмежено, укладає згідно з законодавством та виконує правочини з нерезидентами, вчиняє інші дії.

2.2.4. АсФУ має право укладати як дарувальник чи обдарований правочини дарування, зокрема із суб’єктами підприємницької діяльності, правочини щодо безоплатного зберігання майна, може бути благодійником та набувачем благодійної допомоги, отримувачем та/або набувачем гуманітарної допомоги. 

2.2.5. У разі ведення діяльності, що потребує ліцензування чи реєстрації в реєстрі, який веде держава, АсФУ починає таку діяльність після одержання ліцензії та/або реєстрації у відповідному реєстрі в установленому законодавством України порядку.

Розділ ІІІ. ЧЛЕНСТВО В АсФУ.

3.1. Загальні приписи.

3.1.1. Членство в АсФУ є добровільним. Членами АсФУ (далі – члени) можуть бути громадяни України, іноземні та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років та визнають Статут Асоціації, дотримуються його вимог і своєчасно сплачують вступний та членські внески, розмір яких визначає Правління Асоціації.

3.2.Умови та порядок прийняття в члени АсФУ.

3.2.1. Фізична особа, яка має намір стати членом АсФУ, звертається до Правління АсФУ чи до Правління або Голови місцевого товариства АсФУ з усною заявою про вступ до АсФУ, повідомляючи при цьому щодо себе:

 • (а) прізвище, ім’я, по батькові (якщо є);
 • (б) день, місяць, рік народження;
 • (в) місце (адреса) проживання (перебування);
 • (г) відомості щодо громадянства.

 

3.2.2. Розгляд заяв про вступ до АсФУ та, відповідно, прийняття в члени АсФУ здійснює Правління АсФУ чи Правління відокремленого підрозділу АсФУ на найближчому, з часу надходження заяви, засіданні. Голова відокремленого підрозділу АсФУ, де Правління не створене, розглядає заяву про вступ та вирішує її не пізніше трьох днів з дня її надходження, включаючи й цей день. У прийнятті до АсФУ особі може бути відмовлено, якщо заявник та/або якщо зроблена (подана) ним заява не відповідає (не відповідають) вимогам цього Статуту. Відповідний суб’єкт прийняття до АсФУ може встановити строк для усунення виявлених недоліків та повторно розглянути зроблену (подану) після усунення недоліків заяву.

3.2.3. Членство в АсФУ засвідчує квиток члена АсФУ (членський квиток), який підписує Голова АсФУ, або його заступник.

3.3. Права членів АсФУ.

3.3.1. Члени АсФУ мають, зокрема, право:

 • (а) користуватись з діяльності та брати участь у діяльності клубів колекціонерів (збирачів) чи інших утворів АсФУ;
 • (б) обирати й бути обраними до складу органів управління АсФУ;
 • (в) одержувати інформацію про діяльність АсФУ в порядку, визначеному цим Статутом;
 • (г) брати участь у філателістичних виставках та інших заходах АсФУ;
 • (ґ) вносити пропозиції до будь-яких органів АсФУ та брати участь у їх розгляді;
 • (д) користуватись з боку АсФУ захистом своїх прав і законних інтересів, одержувати методологічну допомогу від АсФУ в межах її статутних завдань;
 • (е) на визначених Асоціацією умовах, включаючи пільгові, друкувати в друкованих засобах масової інформації АсФУ та розміщувати в електронних засобах масової інформації АсФУ об’яви щодо обміну, купівлі, продажу, дарування поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
 • (є) одержувати за обґрунтованим письмовим зверненням витяги з документів чи копії документів АсФУ, які не є комерційною таємницею;
 • (ж) вийти з АсФУ в порядку, визначеному цим статутом.

3.3.2. Члени АсФУ мають також інші, передбачені законодавством України та цим Статутом.

3.4. Обов’язки членів АсФУ.

3.4.1. Члени АсФУ повинні:

 • (а) виконувати вимоги цього Статуту та інших документів АсФУ;
 • (б) активно сприяти розвитку філателії в Україні, становленню дружніх стосунків між членами АсФУ; 
 • (в) активно сприяти АсФУ у здійсненні нею статутних завдань;
 • (г) у разі обрання до складу органів управління брати участь у їх роботі;
 • (ґ) утримуватися від вчинення дій, які суперечили б меті та статутним завданням АсФУ;
 • (д) своєчасно та повністю сплачувати обов’язкові членські внески;

3.4.2. Члени АсФУ в межах своїх обов’язків можуть, зокрема, сприяти створенню умов для діяльності органів управління Асоціації та товариств АсФУ шляхом надання у користування майна, придбання для потреб Асоціації виставочних стендів, організаційної техніки, засобів філателістичних досліджень тощо.   

3.5. Умови та порядок припинення членства в АсФУ.

3.5.1. Особа може вибути з АсФУ внаслідок виходу з АсФУ, припинення членства та виключення особи з АсФУ.

3.5.2.Член АсФУ може вийти з Асоціації, усно чи письмово заявивши про це Правлінню АсФУ чи Правлінню відокремленого підрозділу АсФУ або його Голові. Днем виходу в цьому разі є день оголошення усної чи подання письмової заяви про вихід з АсФУ.

3.5.3. Членство в Асоціації припиняється з дня смерті члена АсФУ.

3.5.4. Особа може бути виключена з АсФУ у разі:

 • (а) несплати членом АсФУ протягом двох років поспіль обов’язкового членського внеску;
 • (б) приниження АсФУ шляхом поширення в будь-якій формі недостовірних відомостей про АсФУ, які завдали шкоди діловій репутації АсФУ, чи іншого перешкоджання діяльності Асоціації.

3.5.5.При вибутті особи з членів АсФУ сплачені нею внески не повертаються.

3.5.6. Рішення про виключення особи з АсФУ приймають Правління Асоціації або Правління чи збори (де правління не обрано) місцевого товариства Асоціації. За виключення мають проголосувати не менше двох третин членів відповідного Правління чи учасників зборів, присутніх на його засіданні. Рішення зборів чи Правління місцевого товариства АсФУ про виключення особи з АсФУ може бути оскаржене нею до Правління АсФУ, рішення якого за скаргою є остаточним.

3.5.7. Розміри вступного внеску та членських внесків АсФУ, порядок їх сплати визначається Положенням про порядок сплати вступного та членських внесків, яке затверджується Правлінням АсФУ.

3.6. Прихильники АсФУ.

3.6.1. Прихильниками Асоціації є особи, які з якихось причин не є членами АсФУ, але всебічно підтримують її, поділяють її мету та згідно з законом сприяють її діяльності.

3.6.2. Прихильники АсФУ мають дорадчий голос в органах АсФУ.

Розділ ІV. СТРУКТУРА АсФУ. 

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АсФУ

4.1. Структура АсФУ.

4.1.1.До АсФУ входять:

 • (а) обласні, республіканський (АРК), міський міста Києва, міський міста Севастополя (надалі ще – регіонів України) місцеві товариства АсФУ;
 • (б) районні, міські в області; в районі чи в АРК місцеві товариства АсФУ;
 • (в) районні в містах, селищні, сільські місцеві осередки АсФУ (гуртки, клуби).

4.1.2.Діяльність обласного, республіканського, міського міста Києва, міського міста Севастополя, районного в області чи в АРК, міського в області чи в АРК, районного в місті, селищного, сільського осередку АсФУ поширюється, відповідно, на область, АРК, місто Київ, місто Севастопіль, район в області чи в АРК, місто в області чи в АРК, район в місті, селище, село. У своїй діяльності місцеві осередки підлягають та входять до складу місцевого товариства вищого становища, або діють самостійно, підпорядковуючись безпосередньо правлінню АсФУ.

4.2. Керівні органи АсФУ.

4.2.2.Керівними органами АсФУ є:

 • (а) Вищий статутний орган Асоціації - З’їзд АсФУ (ще – З’їзд);
 • (б) Виконавчий орган Асоціації - Правління АсФУ (ще – Правління Асоціації, Правління);
 • (в) Контрольний орган Асоціації – Ревізор або Ревізійна комісія.

4.2.3. Члени органів управління та посадові (службові) особи АсФУ, її відокремлені підрозділи можуть діяти безоплатно, на громадських засадах.  

4.2.4. Органи управління (за винятком З’їзду), посадові (службові) особи Асоціації та її місцевих товариств до обрання нового складу відповідного органу управління чи особи на виборну посаду, зокрема й у разі закінчення п’ятого поточного року діяльності певного складу органу управління чи певної посадової (службової) особи АсФУ, діють як виконувачі відповідних обов’язків.

4.2.5. Якщо член Правління чи контрольного органу подає письмову заяву про припинення повноважень або втрачає здатність виконувати обов'язки з інших причин - у зв'язку з чим кількість членів Правління чи контрольний орган стає меншою, ніж визначено Статутом АсФУ, Правління більшістю голосів призначає (кооптує) нового члена на строк до чергового З’їзду АсФУ. Рішення Правління чи контрольного органу, прийняті у кооптованому складі, мають ту ж юридичну силу, що й рішення Правління чи контрольного органу, обраних З’їздом.

4.3. З’їзд АсФУ.

4.3.1.З’їзд є вищим статутним органом Асоціації. Формою роботи З’їзду є його засідання. Засідання З’їзду може бути черговим або позачерговим.

4.3.2. Чергове засідання З’їзду скликається раз на п’ять календарних років, при цьому кожне наступне чергове засідання має початися не пізніше п’яти поточних років від дня закінчення попереднього чергового засідання з’їзду.

4.3.3. Позачергове засідання З’їзду може бути скликане в будь-який час.

4.3.4.Норми представництва делегатів на чергове чи позачергове засідання З’їзду визначаються діючим Правлінням пропорційно від загальної чисельності кожного товариства.

4.3.5. Голова АсФУ та його заступники, якщо вони не є делегатами З’їзду, беруть участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

4.3.6. Рішення про скликання чергового засідання З’їзду має бути прийняте Правлінням АсФУ не пізніше трьох місяців до планованого дня початку проведення чергового засідання З’їзду АсФУ.

4.3.7. Рішення Правління про скликання чергового засідання З’їзду повідомляється обласним та республіканському товариствам АсФУ, товариствам АсФУ в містах Києві та Севастополі чи відокремленим підрозділам, зазначеним в п.4.1. цього Статуту зручним способом не пізніше десяти  днів з дня прийняття вказаного рішення.

4.3.8. В рішенні Правління Асоціації про скликання чергового засідання З’їзду мають бути зазначені: день та час початку чергового засідання З’їзду; місце (адреса) проведення чергового засідання З’їзду; порядок денний чергового засідання З’їзду.

4.3.9. Збори обласного, республіканського, київського та севастопольських міських товариств АсФУ (чи збори місцевих осередків відповідного регіону в порядку, передбаченому в п.4.3. цього Статуту) щодо висування та обрання делегатів на засідання З’їзду, а також, за необхідності, кандидатів на посаду голови, заступників голови АсФУ чи до складу органів Правління АсФУ мають відбутися не пізніше сорока п’яти днів до дня початку чергового засідання З’їзду.

4.3.10. Обласні, республіканський, київський та севастопольський міські товариства  АсФУ (чи місцеві осередки відповідного регіону, передбачені в п.4.1. цього Статуту) мають право не пізніше тридцяти днів до дня початку чергового засідання З’їзду подати свої пропозиції щодо зміни чи виключення питань порядку денного, доповнення порядку денного новими питаннями.

4.3.11. Зазначені пропозиції розглядає Правління АсФУ не пізніше п’ятнадцяти днів до дня початку чергового засідання З’їзду. Про прийняті рішення Правління в розумний строк, але не пізніше п’яти днів до початку дня засідання З’їзду, повідомляє зацікавленому товариству  чи осередкові.

4.3.12. Позачергове засідання З’їзду може бути скликане за ініціативою Правління АсФУ.

4.3.13. Правління зобов’язане на письмову вимогу не менше десяти відсотків членів АсФУ скликати позачергове засідання З’їзду АсФУ. У письмовій вимозі зазначаються: причини скликання; пропоновані порядок денний позачергового засідання З’їзду, день, час та місце початку позачергового засідання З’їзду.

4.3.14. Організовування чергового чи позачергового засідання З’їзду покладається на Правління Асоціації.

4.3.15. Рішення щодо скликання позачергового засідання З’їзду має бути прийняте Правлінням АсФУ не пізніше десяти днів з дня виникнення підстав для цього, зокрема з дня надходження вказаної письмової вимоги, і повідомлене в порядку, визначеному п.4.3.7., п.4.3.8. цього Статуту.  

4.3.16. У разі скликання позачергового засідання З’їзду Асоціації діє порядок та строки скликання чергового засідання З’їзду, якщо Правління АсФУ не визначить скорочених строків.

4.3.17. Якщо Правління АсФУ на письмову вимогу ініціаторів  (ініціативної групи) позачергового засідання З’їзду, зазначених в п. 4.3.12, п. 4.3.13 цього Статуту, не скличе позачергового засідання З’їзду у визначений цим Статутом строк, то таке засідання може бути скликане особою, уповноваженою на це ініціаторами з дотриманням порядку та строків скликання позачергового засідання З’їзду, визначених цим Статутом.

4.3.18. Порядок денний чергового чи позачергового засідання З’їзду може бути змінений чи доповнений під час відповідного засідання, якщо за це проголосувало більше половини делегатів, присутніх на засіданні З’їзду.

4.3.19. Засідання З’їзду є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних делегатів.

4.3.20. Кожен делегат на засіданні З’їзду має один вирішальний голос.

4.3.21. Голосування проводиться відкрито, якщо З’їзд на засіданні не прийме іншого рішення.

4.3.22. Рішення приймається З’їздом простою більшістю від числа присутніх делегатів. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту АсФУ, про відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків вартості майна АсФУ, про ліквідацію АсФУ приймаються більшістю не менше трьох чвертей голосів делегатів, присутніх на засіданні З’їзду.

4.3.23. До виняткових повноважень З’їзду належить:

 • (а) визначення основних напрямків діяльності АсФУ і прийняття відповідних документів;
 • (б) внесення змін та доповнень до Статуту АсФУ;
 • (в) прийняття та розгляд звітів Правління АсФУ, контрольного органу АсФУ та, за необхідності, інших органів Асоціації;
 • (г) визначення кількості, обрання та відкликання заступників Голови АсФУ, членів Правління АсФУ;
 • (ґ) визначення необхідності обрання постійного контрольного органу АсФУ, кількості його складу; обрання та відкликання постійного контрольного органу Асоціації;
 • (д) визначення кількості та складу осіб, які ввійдуть до складу Правління чи контрольного органу АсФУ у разі вибуття когось із обраних членів цих органів управління до наступного З’їзду АсФУ;
 • (е) обрання та відкликання Голови АсФУ;
 • (є) вирішення питань про відчуження майна АсФУ на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків вартості майна АсФУ;
 • (ж) включення до порядку денного засідання З’їзду питань, які не було запропоновано в строк та в порядку, передбачених цим Статутом;
 • (з) надання попередньої згоди на відчуження нерухомого майна АсФУ;
 • (и) вирішення питань щодо припинення АсФУ чи виділу з неї іншої юридичної особи.

4.3.24. Виняткові повноваження З’їзду не можуть бути передані іншим органам АсФУ. З’їзд може вирішувати й інші питання діяльності АсФУ.

4.3.25. На засіданні З’їзду ведеться протокол засідання З’їзду, який підписує Голова З’їзду та секретар З’їзду.

4.4. Правління АсФУ.

4.4.1. Правління АсФУ є вищим органом управління АсФУ в період між З’їздами Асоціації. До складу Правління входять Голова АсФУ, заступники Голови та члени Правління, обрані З’їздом.

4.4.2.У разі вибуття члена Правління зі складу Правління до нього входить наступна в порядку черговості особа, визначена З’їздом АсФУ, як кандидат у члени Правління.  

4.4.3. До повноважень Правління АсФУ належить вирішення всіх питань, не віднесених цим Статутом до виняткових повноважень З’їзду.

4.4.4. До виняткових повноважень Правління АсФУ належить:

 • (а) визначення головних напрямків поточної діяльності Асоціації, загальне управління АсФУ та здійснення загального контролю за її діяльністю;
 • (б) розподіл повноважень між Головою Асоціації, заступниками Голови, якщо цей розподіл не врегульовано Статутом, рішенням З’їзду АсФУ;
 • (в) затвердження штатного розкладу АсФУ та її осередків (у разі реєстрації їх як юридичних осіб) та внесення змін до штатних розкладів;
 • (г) затвердження річних, поточних планів та бюджетів, внесення до них змін;
 • (ґ) затвердження внутрішніх документів Асоціації, зокрема щодо осередків АсФУ;
 • (д) встановлення нагород та відзнак АсФУ;
 • (е) затвердження розмірів обов’язкових мінімальних членських внесків індивідуальних та колективних членів АсФУ; встановлення засад розподілу членських внесків між місцевими осередками АсФУ та Асоціацією, між місцевими осередками Асоціації;
 • (є) скликання чергового або позачергового засідання З’їзду АсФУ, визначення дня та часу початку засідання З’їзду; місця (адреси) проведення засідання З’їзду; порядку денного засідання З’їзду;
 • (ж) обов’язкове попереднє погодження правочинів, які укладатимуться АсФУ, на строк що перевищує три роки;
 • (з) зупинення, скасування або зміна рішень Голови АсФУ та рішень зборів, правлінь відокремлених підрозділів АсФУ, їх голів;
 • (и) прийняття рішень щодо: (1) заснування юридичної особи загальноукраїнського значення (підприємства, установи, організації) чи участі у ній, (2) затвердження Статуту такої юридичної особи, (3) членства (участі) в міжнародних філателістичних та інших міжнародних організаціях;
 • (і) затвердження символіки АсФУ, вимог до квитка члена Асоціації (членського квитка) та до квитка члена постійної комісії АсФУ;
 • (ї) прийняття рішення про проведення національних філателістичних виставок та затвердження їх регламентів;
 • (й) утворення та припинення діяльності комісій АсФУ;
 • (к) затвердження Статуту відокремленого підрозділу Асоціації у разі прийняття рішення місцевого товариства про його реєстрацію, як юридичної особи;
 • (л) прийняття рішень про створення (заснування) бібліотеки АсФУ;
 • (м) прийняття рішення про створення (заснування) у складі Асоціації музею, щодо реєстрації музею як юридичної особи, про її припинення чи виділ з такої юридичної особи іншої юридичної особи;
 • (н) прийняття рішення про утворення Постійно діючого третейського суду, затвердження положення про постійно діючий третейський суд, затвердження регламенту третейського суду та списків третейських суддів;
 • (о) прийняття рішення про атестування філателістичних суддів (журорів), філателістичних експертів та інших фахівців у галузях філателії;
 • (п) обрання та відкликання тимчасового контрольного органу;
 • (р) надання дозволу іншим особам на використання та визначення порядку використання назви і символів АсФУ;

4.4.5. Строк повноважень складу Правління АсФУ, обраного З’їздом, становить п’ять  поточних років.

4.4.6. Правління АсФУ проводить засідання або кореспонденційні (письмові) наради у разі необхідності, але не рідше одного разу на півроку. Засідання Правління Асоціації скликаються Головою АсФУ. На вимогу однієї третини членів правління, Голова АсФУ повинен скликати його засідання або провести письмову нараду протягом десяти днів з дня одержання такої вимоги.

4.4.7. Засідання або письмова нарада Правління АсФУ правомочна, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості його членів.

4.4.8.Всі рішення, за винятком передбачених цим Статутом, на засіданнях Правління АсФУ приймаються простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. Голосування є відкритим, якщо Правління не вирішить інакше.

4.4.9.Голосування може відбуватися шляхом письмового опитування з питань та в порядку, визначеному внутрішнім документом Асоціації.

4.4.10. Член Правління, включаючи Голову АсФУ, не може брати участі у голосуванні з  питання, що стосується його особисто.

4.4.11.Для прийняття рішень з наступних питань потрібна згода двох третин членів правління АсФУ, присутніх на його засіданні або взявших участь у письмовій нараді:

 • (а) обов’язкове попереднє погодження правочинів, які укладатимуться АсФУ, на суму, що перевищує десять мінімальних заробітних плат на день такого укладення, та/або на строк, що  перевищує три роки;
 • (б) затвердження, зміна річного бюджету АсФУ;
 • (в) прийняття рішення про проведення національних філателістичних виставок;

4.4.12. На засіданні або за результатами кореспонденційної (письмової) наради правління АсФУ складається протокол, належним чином завірена копія протоколу в семиденний строк видається обласному, республіканському, київському чи севастопольському міському осередкам АсФУ або осередку, визначеному на підставі п.4.3.4. цього Статуту на вимогу відповідного осередку.

4.5. Голова АсФУ.

4.5.1. Головою АсФУ може бути обрано члена АсФУ.

4.5.2. Кандидатури на посаду Голови АсФУ пропонуються в порядку, визначеному цим Статутом, у разі згоди кандидата обиратися.

4.5.3. У випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Голови АсФУ знімають свої кандидатури і більше не залишається кандидатів, делегати З’їзду можуть продовжити повноваження чинного Голови, як виконувача обов’язків Голови АСФУ, на певний строк з метою обговорення і висунення нових кандидатур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні З’їзду й обрати Голову АсФУ.

4.5.4. Голова Асоціації обирається З’їздом таємним голосуванням строком на п’ять  поточних років. Він є вищою посадовою (службовою) особою АсФУ.

4.5.5. Голова АсФУ має такі повноваження:

 • (а) забезпечує дотримання засад діяльності АсФУ, організовує виконання (виконує) плани діяльності АсФУ, рішення З’їзду і Правління;
 • (б) без довіреності діє (виступає) від імені АсФУ в суді, у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, третіми особами;
 • (в) відкриває чергові й позачергові засідання З’їзду, головує на засіданнях правління АсФУ;
 • (г) організовує міжнародну діяльність АсФУ;
 • (ґ) здійснює зв’язки із громадськістю та засобами масової інформації;
 • (д) без обов’язкового попереднього погодження укладає правочини від імені АсФУ на строк, що не перевищує трьох років;
 • (е) є уповноваженим органом АсФУ з організації трудових відносин з найманими працівниками АсФУ, іншими суб’єктами з приводу трудових відносин;
 • (є) подає З’їзду Асоціації пропозиції щодо кандидатур на посади заступників;
 • (ж) організовує згідно з законодавством ведення обліку та звітності АсФУ, відкриття та закриття рахунків в банках або відкриває чи закриває такі рахунки, маючи при цьому право  підписувати фінансові документи з правом першого підпису;
 • (з) має право подавати державному реєстратору документи для заміни свідоцтва про державну реєстрацію АсФУ у зв’язку з його втратою або пошкодженням чи уповноважувати інших осіб на це;
 • (и) видає (укладає, затверджує, схвалює) та підписує накази, довіреності, зовнішньоекономічні договори та інші документи АсФУ, при цьому за необхідності попереднього погодження питання або прийняття рішення З’їздом чи Правлінням – після такого погодження, прийняття рішення;
 • (і) організовує оприлюднення не рідше одного разу на рік в друкованому та/або електронному органі масової інформації відомостей про використання Асоціацією майна, включаючи й кошти, та про кількість членів АсФУ або іншим загальнодоступним чином повідомляє членів Асоціації про це;
 • (ї) розглядає та вирішує звернення громадян щодо діяльності Асоціації;
 • (й) виконує інші повноваження, що не належать до виняткових повноважень З’їзду або Правління Асоціації, або не застережені ними як належні одному з них.

4.5.6. Голова АсФУ є відповідальним за організацію впровадження в АсФУ техніки безпеки, запобігання виробничому травматизму серед найманих працівників АсФУ, забезпечення  санітарно-гігієнічних умов праці, дотримання правил пожежної безпеки, створення належних умов праці і відпочинку, є відповідальним за виконання завдань та обов’язків, з врахуванням вимог цього статуту, покладених на нього нормативною кваліфікаційною характеристикою керівника.

4.5.7. Правлінням АсФУ можуть визначатися додаткові права та обов’язки Голови Асоціації.

4.5.8. За відсутності Голови АсФУ чи неможливості здійснення ним статутних повноважень, а також у випадку смерті Голови АсФУ, його повноваження, включаючи право підписання фінансових документів, покладається Правлінням АсФУ на одного із заступників голови на строк не довше, ніж до обрання Голови АсФУ на засіданні наступного З’їзду.

4.6. Заступники Голови АсФУ.

4.6.1. Заступниками Голови АсФУ може бути лише член АсФУ. Заступники АсФУ обираються З’їздом Асоціації строком на п’ять поточні років. Заступники Голови АсФУ здійснюють свої повноваження згідно з розподілом повноважень між ними.

4.6.2. За відсутності Заступника Голови АсФУ чи неможливості здійснення ним статутних повноважень таке здійснення покладається на Голову АсФУ, а за його відсутності чи неможливості здійснення ним своїх повноважень – на  члена Правління Асоціації.

4.6.3. Заступник Голови АсФУ під час виконання повноважень Голови АсФУ має право першого підпису фінансових документів за умови оформлення необхідних документів згідно з законодавством України (картки зразків підпису тощо). Право другого підпису мають члени Правління.

4.7. Контрольний орган АсФУ.

4.7.1. З’їзд АсФУ може обрати постійний контрольний орган для постійного контролю за фінансовою та господарською діяльністю АсФУ, включаючи діяльність її відокремлених підрозділів.

4.7.2. Контрольний орган може бути одноособовим (ревізор) або колегіальним (ревізійна комісія). Члени правління АсФУ, заступники голови АсФУ, гóлови та члени Правління відокремленого підрозділу Асоціації не можуть бути обрані до складу контрольного органу.

4.7.3. У разі обрання постійного контрольного органу його склад визначає З’їзд. Строк повноважень такого контрольного органу складає п’ять поточних років. У разі вибуття ревізора (чи члена ревізійної комісії зі складу ревізійної комісії) ним стає (чи до неї входить) наступна в порядку черговості особа, визначена для цього З’їздом АсФУ.  

4.7.4. У разі обрання постійного контрольного органу його повноваження визначаються З’їздом АсФУ, але в будь-якому разі контрольний орган час від часу перевіряє фінансово-господарську діяльність АсФУ та/або її відокремлених підрозділів, ведення ними обліку та звітності, складає висновки за щорічними звітами та балансами, може вимагати скликання позачергового засідання З’їзду, якщо виникла загроза інтересам АсФУ або були виявлені зловживання з боку посадових (службових) осіб АсФУ.

4.7.5. Перевірки проводяться за власним бажанням контрольного органу, а також на вимогу Правління та/або на вимогу не менше десяти відсотків членів АсФУ.

4.7.6. Контрольний орган звітує перед З’їздом, а в часі між засіданнями З’їзду – перед Правлінням АсФУ. Звіт у письмовій формі про кожну проведену перевірку надається Правлінню.

4.7.7. Контрольний орган АсФУ може складатися лише зі члена (членів) АсФУ, при цьому  колективний член діє в складі контрольного органу в особі свого представника. Якщо контрольний орган обрано в складі ревізійної комісії, то її члени зі свого складу обирають голову ревізійної комісії АсФУ.

4.7.8. Ревізор, у разі його обрання, самостійно організовує та веде свою роботу, підписує документи контрольного органу. Голова ревізійної комісії організовує її роботу, розподіляє повноваження між членами комісії, підписує документи комісії. Ревізор чи голова ревізійної комісії беруть участь у засіданнях Правління та З’їзду з дорадчим голосом, якщо тільки вони не є делегатами З’їзду.

4.7.9. Під час проведення перевірок контрольний орган може витребовувати та одержувати від посадових (службових) осіб АсФУ та місцевих осередків Асоціації, від членів АсФУ документи, копіювати їх, опечатувати місця їх зберігання на час проведення перевірки, одержувати письмові та усні пояснення з питань перевірки від посадових (службових) осіб АсФУ та її місцевих осередків, від членів АсФУ. 

4.7.10. Правління Асоціації, у разі необрання З’їздом постійного контрольного органу, обирає тимчасовий контрольний орган (ревізійну комісію чи ревізора) АсФУ для здійснення перевірки господарської та фінансової діяльності в АсФУ, в місцевому осередкові чи кількох місцевих осередках. Повноваження такого контрольного органу, напрямки здійснюваної ним перевірки чи перевірок визначаються Правлінням при його створенні. В такому разі повноваження контрольного органу припиняються з закінченням відповідної перевірки та поданням звіту про перевірку, якщо іншого не визначить правління АсФУ.

4.7.11. Під час проведення перевірок на тимчасовий контрольний орган поширюється дія правил щодо діяльності постійного контрольного органу АсФУ, передбачених цим Статутом.

4.8. Постійні комісії та інші утворення АсФУ.

4.8.1. В АсФУ можуть діяти постійні комісії, гуртки тощо, які утворюються та припиняються Правлінням АсФУ для виконання статутних завдань Асоціації за їх окремими напрямками, за галузями філателії, колом предметів колекціонування, тощо. Утвори АсФУ діють згідно з внутрішніми документами щодо них, затвердженими Правлінням АсФУ.   

4.8.2. Асоціація може утворити та припинити такі, але не обмежено, галузеві та інші комісії:

 • (а) комісія традиційної філателії;
 • (б) комісія тематичної філателії;
 • (в) комісія історії пошти (поштознавства);
 • (г) комісія аерофілателії;
 • (ґ) комісія максимафілії;
 • (д) комісія повністок та інших поштових і суміжних формулярів;
 • (е) комісія експертів АсФУ;
 • (є) комісія термінологічну комісію АсФУ;
 • (ж) комісія для роботи з неповнолітніми філателістами;
 • (з) комісія для протидії підробкам у філателії;
 • (и) виставкову комісію;
 • (і) комісія з філателістичної літератури;
 • (к) дилерська комісія.

4.8.3. У складі АсФУ можуть діяти самодіяльні гуртки за збирацькими та/або суміжними інтересами.

4.8.4. В АсФУ можуть створюватися в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом, бібліотеки та/або музеї. Бібліотеки та музеї можуть не мати статусу юридичної особи, і в такому разі діють на підставі внутрішнього документа АсФУ, або можуть бути юридичними особами і, в такому разі, діють на підставі відповідного Статуту, затвердженого в порядку, визначеному цим Статутом. У вказаному внутрішньому документі (чи Статуті) визначаються статус, будова, основні завдання, форма власності, джерела фінансування, вид і напрямки діяльності та інші умови діяльності бібліотеки чи музею.

4.9. Порядок звітування керівних органів АсФУ перед її членами.

4.9.1. Враховуючи, що АсФУ здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління АсФУ, а також не втручання органів державної влади, інших державних органів,  органів місцевого самоврядування в діяльність АсФУ, то Правління зобов'язане періодично звітувати перед членами АсФУ на З'їзді АСФУ з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на нього повноважень та здійснення статутних завдань АсФУ.

4.9.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

4.9.3. Усі керівні органи АсФУ мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів АсФУ щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

4.9.4. Керівні органи АсФУ мають забезпечити для членів АсФУ вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

4.10. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів АсФУ та розгляду скарг.

4.10.1. Члени АсФУ мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена АсФУ, Голови АсФУ, Правління або З’їзду АсФУ шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена АсФУ - первинна скарга подається до Голови, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління АсФУ, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена АсФУ, який скаржиться, а також члена АсФУ, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Зїзду АсФУ, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена АсФУ який скаржиться, а також члена АсФУ дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Голови АсФУ - первинна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена АсФУ, який скаржиться, а також Голови АсФУ дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до З’їзду АсФУ, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - первинна скарга подається до Голови АсФУ, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена АсФУ, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою - повторна скарга подається до З’їзду АсФУ, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
 • на дії, бездіяльність або рішення З’їзду АсФУ - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

4.11.  Порядок утворення та закриття відокремлених підрозділів АсФУ, повноваження відокремлених підрозділів АсФУ. Органи управління та посадові (службові) особи товариства АсФУ.

4.11.1. Відокремлений підрозділ АсФУ утворюється не менш як двадцятьма членами АсФУ на території відповідно області, АРК, міст Києва чи Севастополя, району в області чи в АРК, міста в області, районі чи в АРК, району в місті, селища, села.

4.11.2. Відокремлений підрозділ АсФУ створюється та закривається за рішенням Правління Асоціації.

4.11.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи АсФУ подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації зап місцезнаходженнам Асоціації.

4.11.4. Відокремлені підрозділи АсФУ діють на підставі цього Статуту.

4.11.5. Назва відокремленого підрозділу визначається на засіданні, зокрема – організаційному, зборів товариства відокремленого підрозділу і має відповідати вимогам законодавства, зокрема складатися з територіальної назви відокремленого підрозділу та повної (для повної назви відокремленого підрозділу) і скороченої (для скороченої назви відокремленого підрозділу) назви Асоціації. Окрім цього, назва місцевого товариства АсФУ може включати ім’я фізичної особи чи найменування події.

4.11.6. Відокремлений підрозділ згідно з метою та видами діяльності АсФУ, визначеними цим Статутом, повноважне здійснювати статутні завдання АсФУ, передбачені рядками (а), (г), (д), (е), (є), (ж), (і), (ї), (й), (к), (л), (п), (т) п.2.2. цього Статуту, на території діяльності відповідного відокремленого підрозділу.

4.11.7. З цією метою місцеве товариство АсФУ, зокрема:

 • (а) веде облік членів АсФУ, що входять до відокремленого підрозділу, приймає членські внески від членів АсФУ та розпоряджається ними згідно з цим Статутом та в належній відокремленому підрозділу частині внесків, – рішеннями Правління місцевого товариства чи, за відсутності Правління, його Голови;
 • (б) проводить масові (зустрічі, бесіди, лекції, філателістичні виставки тощо) та інші філателістичні заходи;
 • (в) вносить пропозиції місцевим органам державної влади та місцевого самоврядування з питань філателістичного руху, підтримує відносини з цих питань з третіми особами;
 • (г) засновує засоби масової інформації, розповсюджує інформацію;
 • (ґ) організовує та спрямовує діяльність місцевих клубів колекціонерів (збирачів);
 • (д) висуває та обирає делегатів чергового чи позачергового засідання З’їзду АсФУ, кандидатів на виборні посади АсФУ, кандидатів до органів правління АсФУ;
 • (е) користується символікою АсФУ;
 • (є) діє в інтересах АсФУ, користуючись іншими правами, передбаченими законами України для громадських організацій;

4.11.8. Органами управління місцевого товариства АсФУ є: збори відокремленого підрозділу (вищий орган управління місцевого товариства) та (за кількості членів АсФУ, що складає тридцять і більше осіб) Правління відокремленого підрозділу.

4.11.9. До складу зборів відокремленого підрозділу входять всі члени АсФУ, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі, або делегати таких членів АсФУ у разі, коли їх кількість у відокремленому підрозділі тридцять і більше осіб. Норму представництва для делегування на збори відокремленого підрозділу делегатів визначає Правління місцевого товариства з таким розрахунком, щоб кожних десять членів АсФУ представляли не менше двох делегатів. Кожен член АсФУ, що не є делегатом зборів, має право бути присутнім на зборах з правом дорадчого голосу.

4.11.10. Делегати зборів висуваються та обираються до складу зборів шляхом самодіяльної ініціативи. Збори відокремленого підрозділу є правомочним, якщо на них присутні більше половини членів АсФУ, що перебувають на обліку в товаристві, або більше половини делегатів зборів.

4.11.11. Формою роботи зборів відокремленого підрозділу АсФУ є засідання зборів. Засідання зборів може бути черговим або позачерговим. Чергове засідання зборів має скликатися не рідше одного разу на п’ять  календарних років, позачергове може скликатися в будь-який час. Кожне наступне чергове засідання зборів має початися не пізніше двох поточних років від дня закінчення попереднього чергового засідання зборів.

4.11.12. Збори скликаються головою відокремленого підрозділу АсФУ за власною ініціативою або на вимогу не менше, ніж двадцяти відсотків членів АсФУ, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі АсФУ. У разі, коли Голова відокремленого підрозділу не призначить засідання зборів впродовж десяти днів з дня надходження письмової вимоги від зачиначів, такі збори скликаються уповноваженою ними особою та проводяться останніми в порядку, визначеному цим Статутом.

4.11.13. Оголошення про наступне чергове або позачергове засідання зборів відокремленого підрозділу АсФУ оприлюднюється загальнодоступним чином в місці проведення зустрічей членів АсФУ відокремленого підрозділу не пізніше, ніж за десять днів до засідання зборів. В оголошенні зазначаються день, час початку засідання зборів, місце засідання зборів, порядок денний зборів відокремленого підрозділу АсФУ. Вказане оголошення може також оприлюднюватися іншим способом.

4.11.14. До повноважень зборів відокремленого підрозділу, згідно з завданнями Асоціації, належить вирішення всіх питань діяльності товариства АсФУ на території діяльності відповідного відокремленого підрозділу, за винятком передбачених п. 4.3.23, п. 4.4.3, п. 4.4.4 цього Статуту для З’їзду та для Правління АсФУ, включаючи з врахуванням цього правила:

 • (а) визначення напрямків діяльності відокремленого підрозділу;
 • (б) обрання та відкликання Правління відокремленого підрозділу у випадках та кількості, визначених цим Статутом;
 • (в) обрання та відкликання голови відокремленого підрозділу;
 • (г) висування і обрання делегатів на З’їзд Асоціації, висування кандидатур до складу органів управління АсФУ, на посаду Голови та/або заступників голови АсФУ;
 • (ґ) виключення індивідуальних членів з АсФУ, зокрема у разі, коли в відокремленому підрозділі не обрано Правління відокремленого підрозділу;
 • (д) включення до порядку денного зборів відокремленого підрозділу питань та їх розгляд;
 • (е) припинення відокремленого підрозділу АсФУ.

4.11.15. Збори місцевого товариства мають також інші повноваження, передбачені для них цим Статутом та іншим документом, що регулює діяльність відокремлених підрозділів Асоціації.

4.11.16. Правління відокремленого підрозділу АсФУ обирається в кількості не більше п’яти-шести осіб, включаючи Голову відокремленого підрозділу, строком на п’ять поточних років. Правління відокремленого підрозділу повноважне діяти з врахуванням вимог п.4.11.7, п. 4.11.14 цього Статуту та виключаючи викладені в останньому правилі повноваження зборів відокремленого підрозділу. До повноважень правління відокремленого підрозділу належить, зокрема:

 • (а) затвердження планів діяльності відокремленого підрозділу;
 • (б) розподіл повноважень між головою відокремленого підрозділу та членами правління, якщо цей розподіл не врегульовано внутрішнім документом Асоціації;  
 • (в) визначення напрямків використання належної відокремленому підрозділу частини членських внесків членів АсФУ;
 • (г) скликання чергового чи позачергового засідання зборів відокремленого підрозділу, визначення дня та часу початку засідання зборів, місця (адреси) проведення засідання зборів, порядку денного засідання зборів;
 • (ґ) прийняття рішень про проведення місцевих філателістичних виставок та вирішення пов’язаних з таким проведенням питань;
 • (д) розгляд заяв фізичних осіб про прийняття їх у члени Асоціації, виключення індивідуальних членів з Асоціації;
 • (е) організовування та ведення клубів колекціонерів (збирачів).

4.11.17. Голова відокремленого підрозділу є вищою посадовою (службовою) особою відокремленого підрозділу АсФУ. Голова відокремленого підрозділу, зокрема й за дорученням Асоціації:

 • (а) організовує, веде та відповідає за дії, передбачені п. 4.11.7. цього Статуту;
 • (б) в межах відокремленого підрозділу забезпечує дотримання засад діяльності Асоціації, організовує виконання та/або виконує плани діяльності АсФУ та відокремленого підрозділу, рішення з’їзду і правління АсФУ, рішень зборів відокремленого підрозділу та, у випадку утворення, правління відокремленого підрозділу;
 • (в) головує на засіданнях зборів та правління відокремленого підрозділу;
 • (г) організовує згідно з законодавством та цим статутом реєстрацію, ведення обліку та звітності відокремленого підрозділу;
 • (ґ) приймає у члени АсФУ фізичних осіб;
 • (д) виконує інші повноваження, що не належать до виняткових повноважень З’їзду, правління Асоціації, зборів, правління відокремленого підрозділу або не застережені ними як належні одному з них.

        4.11.18. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу АсФУ подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації відповідно до законодавства.

 

Розділ V. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АсФУ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.

5.1. Асоціація може мати найманих працівників.

5.2. Наймані працівники, що перебувають у трудових відносинах з АсФУ на підставі трудового договору (трудового контракту), становлять трудовий колектив АсФУ. Інтереси найманих працівників в АсФУ представляє профспілковий комітет чи інший уповноважений на представництво орган або особа. Профспілковий комітет чи інший уповноважений на представництво орган або особа здійснюють контроль за дотриманням прав найманих працівників, пенсіонерів, щодо виходу на пенсію працювали в АсФУ, згідно з умовами колективного договору чи іншого документа.

5.3. Наймані працівники мають права та гарантії, передбачені законодавством України.

5.4. АсФУ не може у відносинах з найманими працівниками встановлювати умови, що погіршують їх становище порівняно з визначеними законодавством України умовами.

5.5. Наймані працівники мають, але не обмежено, право:

 • (а) на оплату праці;
 • (б) на відпочинок, включаючи право на обмеження робочого дня, робочого тижня, на щорічні  оплачувані  відпустки;
 • (в) на здорові та безпечні умови  праці;
 • (г) на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів у встановленому законом порядку;
 • (ґ) на участь в управлінні Асоціацією чи її місцевим товариством способом та у формах, встановлених за домовленістю з уповноваженим Асоціацією згідно з цим статутом органом;
 • (д) на матеріальне забезпечення, зокрема в порядку соціального страхування, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати  працездатності;
 • (е) через організаційні форми діяльності трудового колективу затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку в АсФУ чи в місцевому товаристві Асоціації;
 • (є) визначати умови надання уповноваженим органом АсФУ чи її місцевого товариства профспілковому чи іншому уповноваженому на представництво органу чи особі обладнаного приміщення в користування;
 • (ж) звертатися до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.6 Трудові та соціально-економічні відносини між трудовим колективом та уповноваженим органом АсФУ регулюються колективним договором чи іншим документом, що укладається у випадку та в порядку, визначеному законодавством України.

5.7. При цьому АсФУ згідно з законом вирішує питання поліпшення умов праці, гарантій страхування, забезпечення професійного зростання найманих працівників, забезпечення пенсіонерів, які працювали до виходу на пенсію в АсФУ, путівками в оздоровчі заклади, забезпечення сприятливих умов праці для жінок та неповнолітніх.

Розділ VІ. КОШТИ ТА МАЙНО.

6.1. Загальні приписи.

6.1.1. У власності АсФУ може бути нерухоме та рухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, інше, включаючи цінні папери, майно, придбане згідно з законом (надалі все разом – майно). АсФУ може здійснювати щодо майна будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

6.1.2. АсФУ набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому у власність засновниками, членами або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване фізичними та юридичними особами, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

6.1.3. Джерелами придбання майна та коштів АсФУ можуть бути:

 • (а) членські внески членів АсФУ;
 • (б) благодійні внески (включаючи меценатські та спонсорські), гуманітарна допомога в грошовій та/або натуральній формі, інші кошти та майно, які надходять безоплатно чи як безповоротна фінансова допомога;
 • (в) надходження від організації та проведення в порядку, встановленому законодавством, заходів, зокрема й стосовних філателії, що пропагують ідеї та принципи філателістичного руху;
 • (г) надходження від юридичних осіб, засновником (учасником) яких є АсФУ;
 • (ґ) надходження (в межах поширення ідей та принципів філателії) від видання філателістичної та іншої літератури з питань колекціонування, від участі (засновництва) в засобах масової інформації;
 • (д) надходження від здійснення іншої господарської діяльності, спрямованої на виконання статутних цілей та завдань;
 • (е) надходження з державного та місцевого бюджетів, державних цільових фондів в порядку, визначеному законодавством;
 • (є) пасивні доходи (доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті);
 • (ж) надходження з інших джерел, не заборонених законодавством України для об’єднань громадян. 

6.1.4. Асоціація в межах статутної господарської діяльності може на підставі відповідних правочинів передавати в користування майно, включаючи передання коштів в депозит, укладати щодо майна інші правочини, що не суперечать законодавству та цьому Статутові.

6.1.5. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів АсФУ, працівників (крім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

6.1.6. Майно Асоціації може передаватися нею на праві господарського відання відокремленим підрозділам АсФУ.

6.1.7. АсФУ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Члени АсФУ не відповідають за зобов'язаннями АсФУ, як і АсФУ не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю АсФУ або передане їй в користування, несе АсФУ, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

6.1.8. Доходи (прибутки) АсФУ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

6.2. Членські внески.

6.2.1. Членським внеском є обов’язкова (обов’язковий мінімальний членський внесок) й необов’язкова (необов’язковий членський внесок) незворотна сума грошей в національній чи, як грошовий еквівалент, в іноземній валюті (для членів АсФУ – громадян (підданих) інших держав та колективних членів іншої, ніж українська, юрисдикції), що сплачується в Асоціацію членом АсФУ в розмірах, у порядку та в строки, визначені цим статутом та згідно з ним, а також Положення про членські внески, затвердженого Правлінням АсФУ. Членський внесок за наступний рік має бути сплаченим до кінця поточного року.

6.2.2. Грошові членські внески можуть сплачуватися готівкою чи безготівково.

6.2.3. Обов’язкові членські внески поділяються на разовий та поточні.

6.2.4. Разовим є вступний членський внесок, що підлягає сплаті при вступі особи до Асоціації, хоча б така особа була раніше членом АсФУ і сплачувала до свого вибуття членські внески. Вступний членський внесок має бути сплачений не пізніше десяти днів з дня вступу особи в члени Асоціації, включаючи й цей день.

6.2.5. Поточними членськими внесками є річні та/або іншої періодичності членські внески, а також спеціальні членські внески (членів АсФУ, які є: членами комісії експертів АсФУ,  філателістичними торгівцями (дилерами) тощо). В Асоціації щодо одних і тих же членів можуть одночасно діяти поточні членські внески різної періодичності та спеціальний або спеціальні членські внески.

6.2.6. Необов’язковим членським внеском є цільовий внесок, що з власної волі за згоди Асоціації вноситься членом АсФУ задля тривалої чи одноразової сплати Асоціацією визначених філателістичних (виставкових, видавничих, статутних, пропагандистських, святкових та інших громадських) заходів, програм, дій.                 

6.3. Облік та звітність АсФУ.

6.3.1. АсФУ реєструється в державних органах, веде згідно з законодавством України оперативний та бухгалтерський облік, подає статистичну звітність та документи (декларації) про свої доходи та витрати, вносить передбачені законодавством платежі.

6.3.2. АсФУ має покладати обовязки ведення бухгалтерського обліку, ведення та подання звітності, вчинення при цьому підпису, зокрема, за необхідності, другого підпису на фінансових документах іншій, ніж Голова АсФУ, особі.

6.3.3. АсФУ не рідше одного разу на рік обнародує в друкованому та/або електронному засобі масової інформації свої основні документи, склад органів Правління АсФУ, дані про джерела фінансування та дані про витрати Асоціації.

6.4. Порядок здійснення Асоціацією господарської діяльності.

6.4.1. З метою виконання статутних завдань і досягнення цілей АсФУ має право здійснювати згідно з законом України господарську діяльність через створені нею юридичні особи (установи, організації, підприємства). Асоціація має право на майно, включаючи й кошти, придбане заснованими нею юридичними особами.

6.4.2. Асоціація в межах своєї основної діяльності, окрім передбаченого цим Статутом, має право:

 • (а) надавати для суспільного споживання культурно-просвітні філателістичні та інші послуги, що поширюють принципи та ідеї, для захисту яких створено Асоціацію, своїм членам та прихильникам поштових та інших марок, документів та інших речей матеріальної поштової та суміжних культур;
 • (б) продавати пов’язані з основною діяльністю товари (послуги), що поширюють вказані ідеї та принципи, якщо ціна таких товарів і послуг є нижчою за звичайну або коли така ціна регулюється державою.

 Розділ VІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АсФУ.

7.1. Припинення діяльності АсФУ. 

7.1.1. Припинення діяльності АсФУ відбувається в порядку, визначеному законом, цим Статутом та З’їздом Асоціації. Припинення АсФУ можливе шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.

7.1.2. Припинення Асоціації можлива шляхом саморозпуску (за рішенням з’їзду АсФУ) або шляхом примусового розпуску за рішенням суду у випадках та в порядку, визначених законодавством України.

7.1.3. Рішення про припинення діяльності АсФУ ухвалюється З’їздом АсФУ в порядку, визначеному цим Статутом та законом. Зокрема, при цьому:

 • (а) рішення про припинення діяльності АсФУ оформляється з дотриманням вимог законодавства України щодо форми, змісту та мови рішення;
 • (б) рішення про приєднання до іншої юридичної особи підписується, окрім осіб, уповноважених за цим Статутом на підписання такого рішення з’їзду АсФУ, також особами, уповноваженими на це від імені громадського об’єднання, до якого приєднується;
 • (в) в рішенні З’їзду вказуються, зокрема:
  1. вид припинення діяльності Асоціації;
  2. орган чи особа, що уповноважені здійснювати дії в процедурі припинення чи виділу, включаючи подання документів державному реєстратору та одержання їх від нього, вчинення при цьому підпису;
  3. за необхідності – особа чи особи, з якою Асоціація зливається чи до якої Асоціація приєднується;
  4. відомості щодо призначення комісії з припинення чи виділу, яка може створюватися в складі кількох осіб чи однієї особи;
  5. відомості щодо порядку та строку припинення Асоціації, строку подання кредиторами вимог;
  6. відомості щодо права голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) чи з виділу уповноважувати інших осіб на подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації припинення Асоціації у зв’язку з ліквідацією чи з виділом;
  7. відомості щодо порядку скликання та проведення з’їзду при створенні юридичної особи (юридичних осіб) внаслідок реорганізації.

7.1.4. АсФУ негайно письмово повідомляє орган, що здійснив державну реєстрацію про прийняте З’їздом рішення щодо припинення Асоціації.

7.1.5. З’їзд відповідно в процедурі припинення діяльності АсФУ або виділу, але не обмежено:

 • (а) погоджує з державним реєстратором призначення комісії з припинення (ліквідації), порядок та строки припинення (ліквідації) АсФУ;
 • (б) затверджує проміжний ліквідаційний баланс;
 • (в) приймає за необхідності, згідно з цим статутом та законом, рішення про відчуження майна Асоціації, зокрема для задоволення вимог її кредиторів;
 • (г) затверджує акт ліквідаційної комісії (ліквідатора) з ліквідаційним балансом або уповноважує інший орган чи посадову (службову) АсФУ на його затвердження;
 • (ґ) затверджує передавальний акт та/або розподільчий баланс;
 • (д) приймає рішення щодо майна Асоціації, що залишається після задоволення в процедурі ліквідації вимог кредиторів, передаючи його іншій громадській організації культурно-просвітнього спрямування чи до бюджету.

7.1.6. У разі ліквідації АсФУ її активи не можуть перерозподілитись між членами АсФУ і за рішенням З’їзду повинні бути передані одній або  кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу державного або місцевого бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність Асоціації.

7.1.7. Реорганізація АсФУ здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення З»їзду членів АсФУ, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації АсФУ її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

7.1.8. Вступ АсФУ до складу громадської спілки не є реорганізацією АсФУ і не має наслідком припинення її діяльності.

7.1.9. АсФУ є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

Розділ VIIІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АсФУ.

8.1. Порядок прийняття рішення щодо внесення змін до цього Статуту встановлено цим Статутом та законодавством України. Після прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту Асоціація у строки, в обсягах та в порядку, що встановлені законодавством України, повідомляє про таке рішення та подає необхідні документи державним органам для внесення відповідних записів до визначених законодавством України державних реєстрів.

8.2. Зміни до Статуту АсФУ набувають чинності для АсФУ та для членів Асоціації з моменту внесення змін, якщо іншого не передбачено змінами до Статуту або законодавством України. У відносинах з третіми особами, які діють з врахуванням внесених до Статуту Асоціації змін, Асоціація не може посилатися на відсутність державних реєстраційних змін.

8.3. Зміни до Статуту АсФУ не можуть бути внесені за наявності обмежень, встановлених законодавством України.

 

Голова позачергового З’їзду АсФУ                                                                            Д. І. Френкель

Секретар позачергового З’їзду АсФУ                                                                        Й. А. Любінін